Algemene Voorwaarden MVG
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
MVG: MVG Tim van Wilsem dan wel haar rechtsopvolger, dan wel één of meer van haar werkmaatschappijen of deelnemingen, dan wel anderszins aan haar
gelieerde vennootschappen.
Wederpartij: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst met MVG heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s),
gemachtige(n) en erfgenamen.
Partijen: MVG en wederpartij tezamen.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen MVG en
wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MVG, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene of specifieke voorwaarden van wederpartij zijn slechts van toepassing indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze
met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, dan wel vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden
volledig van toepassing. MVG en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
5. MVG heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wederpartij zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de voorwaarden.
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes, aanbiedingen en uitingen van MVG, in welke vorm dan ook, zijn enkel aan de zijde van MVG herroepelijk en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. MVG is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is vermeld.
3. Levertijden en overige voor door MVG te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn indicatief en geven wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op
ontbinding, schadevergoeding of niet-nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst, dan wel een daarmee
samenhangende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen genoemd in de offertes en aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van
de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-en/of administratiekosten, tenzij anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod is MVG daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MVG anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht MVG niet tot levering van een gedeelte van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.
7. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
8. Offertes, inclusief alle overige beschikbaar gestelde gegevens, blijven eigendom van MVG en mogen zonder toestemming van MVG niet aan derden worden
doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat deze schriftelijk is bevestigd door MVG, dan wel aanvang van de uitvoering van de opdracht door of namens haar
reeds is aangevangen.
2. Wijzigingen en uitbreidingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
3. Voor transacties waarvoor naar aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist
En volledig weer te geven, behoudens reclames binnen 7 dagen.
4. Door ondertekening van de offerte geeft wederpartij tevens toestemming om als referentie genoemd te worden bij promoties van MVG;, zoals onder andere op de website.
Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de MVG het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. Wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens waarvan MVG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig aan MVG worden verstrekt. Indien dit niet gebeurt, behoudt MVG zich het
recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de extra kosten voortvloeiend uit de vertraging aan wederpartij in rekening te brengen.
3. MVG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MVG is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MVG de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien door MVG of door MVG ingeschakelde derde in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door
wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij zorg voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.
6. Wederpartij vrijwaart MVG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade leiden en welke toerekenbaar
is aan wederpartij.
Artikel 6 Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen,
dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, dan wel wordt aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. MVG
zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging, dan wel aanvulling op de overeenkomst financiële, dan wel kwalitatieve consequenties heeft, zal MVG wederpartij hier voorafgaand over
inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal MVG daarbij aangeven in hoeverre de wijziging, dan wel aanvulling van de overeenkomst een overschrijving van
dit vaste tarief tot gevolg heeft.
Artikel 7 Levering
1. Levering geschiedt af van fabriek / winkel / magazijn van MVG
2. Indien levering geschiedt op basis van Incoterms, zal de tussen partijen overeengekomen Incoterm van toepassing zijn.
3. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment datMVG deze bij haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze volgens de
overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.
4. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MVG gerechtigd de
zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.
5. Indien de zaken worden bezorgd is MVG gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
6. Indien MVG gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze gegevens aan
MVG ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien MVG een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient wederpartij MVG schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
8. MVG is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
MVG is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te facturen.
Artikel 8 Transport
1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van wederpartij. Ook indien MVG voor het transport zorg draagt, is wederpartij
aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het vervoer. Wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
2. Mocht een beroep op het in het vorige lid gestelde niet opgaan, dan is MVG nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband
met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of de verzekeraar kan verkrijgen en zal MVG op verzoek van wederpartij
haar vordering op de vervoerder, dan wel de verzekeringsmaatschappij aan wederpartij cederen.
Artikel 9 Monsters en modellen
1. Monsters of modellen worden in overleg, al dan niet middels een proefopstelling verstrekt en gemonteerd voor de duur van maximaal 30 dagen. Na
ommekomst van deze termijn is MVG gerechtigd de monsters of modellen bij wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien wederpartij binnen 30 dagen aan MVG kenbaar maakt de zaken niet te willen afnemen, zullen deze bij wederpartij opgehaald en gedemonteerd worden
en is MVG gerechtigd de (de)montagekosten bij wederpartij in rekening te brengen.
3. Wanneer aan wederpartij een monster of model getoond of geleverd wordt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn geleverd zonder dat de zaak
daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Levering geschiedt telkens onder opschortende voorwaarde, zijnde een eigendomsvoorbehoud, dat de volledige voor de betreffende levering verschuldigde
koopprijs, dan wel de vordering van MVG op wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen jegens MVG, zijn
voldaan.
2. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in het voorgaande lid niet is ingetreden, mist wederpartij de bevoegdheid de onder eigendomsvoorbehoud
gekochte zaken te vervreemden of te verpanden, dan wel op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij
verplicht MVG daarvan onverwijld in kennis te stellen.
4. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van MVG te houden en te verzekeren en verzekerd te
houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder brand, diefstal en schade, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MVG ter inzage te geven.
5. Door MVG geleverde zaken, die krachtens dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Indien wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening de door MVG geleverde,
doch nog niet betaalde, zaken heeft verkocht aan derden, is wederpartij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan MVG over te dragen, dan wel, indien niet
tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan MVG over te dragen.
6. Indien wederpartij tekort schiet in de nakoming van enigerlei verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen, is zij van rechtswege in verzuim.
MVG is alsdan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. Wederpartij zal MVG alsdan
daartoe in de gelegenheid stellen.
7. Voor het geval dat MVG haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan MVG, dan wel aan een door MVG aan te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden waarbij de eigendommen van MVG zich bevinden en die
zaken mede terug te nemen.
8. De kosten verband houdend met het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud van MVG worden door MVG aan wederpartij in rekening gebracht en zijn door
wederpartij aan MVG verschuldigd.
Artikel 11 Onderzoek en reclame
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort en emballage,
conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.
2. Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken.
Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan
de eis die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan MVG te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten
behoren 2 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering te worden gemeld.
4. De in de handel, en in het bijzonder in de onderhavige sector, gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht,
maat, soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden.
5. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven vermelde
termijnen heeft gereclameerd. Voorts verliest wederpartij alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij op
juiste wijze en tijdig heeft gereclameerd, doch zij MVG niet de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.
6. Indien ingevolge het bovenstaande tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij
gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van MVG of op de wijze zoals door MVG aangegeven.
Artikel 12Installatie en montage ter plaatse
1. Wederpartij draagt er zorg voor dat de omgeving in verband met installatie/montage ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de werkzaamheden
dadelijk door MVG kunnen worden aangevangen. Indien dit niet het geval is, is MVG gerechtigd (extra) reis-en/of verblijfkosten, alsmede de wachttijd aan
wederpartij in rekening te brengen, welke extra kosten wederpartij dient te vergoeden.
2. Indien overeengekomen is dat zaken ter plaatse worden geïnstalleerd/gemonteerd, geschieden eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals bekabeling e.d.,
voor rekening en risico van wederpartij.
3. MVG gaat nadrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid van de plek waarop door MVG wordt geïnstalleerd/gemonteerd. Vertragingen die worden veroorzaakt
door het niet, dan wel niet eenvoudig bereikbaar zijn van een montageplek, komen voor rekening van wederpartij.
4. Wederpartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing, deugdelijk sanitair en vanwege de Arbo-wetgeving voor de personen werkzaam
voor MVG vereiste voorzieningen, alsmede voor een voldoende ruime, droge, verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagplaats voor het geleverde, alsmede van
materialen, gereedschappen e.d. van MVG.
5. MVG is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de opstellingswerkzaamheden mochten ontstaan, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste
roekeloosheid van (personen werkzaam voor) MVG.
6. Wederpartij is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en kosten die MVG vanwege de installatie/montage mocht lijden, tenzij deze schade
of de kosten te wijten zijn aan opzet of bewuste roekeloosheid van MVG. Wederpartij is gehouden MVG te vrijwaren voor alle aanspraken tot vergoeding van
schade toegebracht aan kabels en/of leidingen, alsmede de schade welke daaruit voortvloeit, tenzij wederpartij aantoont dat MVG door middel van duidelijke
aanwijzingen en situatieschetsen e.d. genoegzaam op de hoogte was gesteld.
Artikel 13 Inspectieplicht
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde, alsmede de resultaten van dienstverlening en service onverwijld na levering te controleren.
2. Voor zover sprake is van installatie/montage wordt als oplevering beschouwd de feitelijke oplevering. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel
compleet is uitgevoerd en/of afgemonteerd en daarvan aan wederpartij mededeling is gedaan.
3. Bij het in gebruik nemen van het geleverde/gemonteerde door of namens wederpartij, geldt het werk als opgeleverd. Indien, ondanks een daartoe gemaakte
afspraak, een door wederpartij als bevoegd verklaarde vertegenwoordiger niet aanwezig is, kan (op)levering plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke medewerking
van wederpartij.
4. Wederpartij tekent voor ontvangst van de door MVG geleverde zaken en/of diensten op het door (personen of ondernemingen werkzaam voor) MVG
aangeboden vervoersdocument of op de werkbon. Wederpartij maakt op voornoemde documenten melding van alle direct zichtbare gebreken of tekorten en/of
ondervonden problemen in de dienstverlening.
5. Wederpartij dient een eventuele klacht uiterlijk binnen 7 dagen na (op)levering schriftelijk te melden aan MVG.
6. Opdrachtgever stelt MVG te allen tijde in staat de geuite klacht te controleren.
7. Retourzendingen zullen uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke akkoordbevindingen door MVG.
8. Schendingen van de bepalingen uit dit artikel leidt tot verval van elk recht van reclame van wederpartij.
Artikel 14 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien MVG met wederpartij een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is MVG niettemin gerechtigd tot verhoging van die prijs.
2. MVG is onder andere gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst
significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, grondstoffen, lonen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc.
3. Door MVG gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, waaronder verzend-en/of administratiekosten, tenzij anders is vermeld.
Artikel 15 Betaling
1. Wederpartij dient betaling van orders binnen 14 dagen na factuurdatum aan MVG te voldoen, zonder enige korting, dan wel beroep op verrekening, op een door MVG aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, één en ander tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bij orders met een factuurwaarde > €5.000,--(zegge: vijfduizend euro) exclusief omzetbelasting dient wederpartij een aanbetaling van 50% van het
factuurbedrag bij opdracht aan MVG te voldoen. Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen op het moment dat de aanbetaling is voldaan, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De resterende 50% van het factuurbedrag dient wederpartij als volgt te voldoen: 25% bij (af)levering van
(een gedeelte van) de zaken en 25% binnen 14 dagen na factuurdatum. Voornoemde betalingen dienen eveneens te geschieden zonder enige korting, dan wel
beroep op verrekening, op een door MVG aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, één en ander tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
3. Voor zover wederpartij van mening is dat het gefactureerde bedrag door MVG niet correct is, dient zij dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na
factuurdatum gedetailleerd schriftelijk te melden aan MVG. Na ommekomst van voornoemde termijn wordt wederpartij geacht de geleverde zaken, de verrichte
werkzaamheden en/of de diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en erkend.
4. Reclamering, dan wel het indienen van bezwaren en/of klachten, ontslaat wederpartij nimmer van haar betalingsverplichtingen jegens MVG.
5. MVG is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten zonder dat MVG jegens wederpartij tot enigerlei vergoeding van schade gehouden
is, indien wederpartij in gebreke is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van MVG.
6. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7. MVG heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, volgens in mindering van de
opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MVG kan, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling
weigeren, indien wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. MVG is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.
8. Is wederpartij in gebreke, dan wel in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter
verkrijging of voldoening voor rekening van wederpartij. Deze kosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €150,--,
bedragen. Indien MVG hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs nodig waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, dan wel surseance van betaling van wederpartij, zijn de vorderingen van MVG op wederpartij onmiddellijk
opeisbaar.
Artikel 16 Garanties
1. Op door MVG geleverde zaken verstrekt MVG 12 maanden garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald.
2. Voor zover MVG garantie verstrekt, zal deze garantie nimmer verder strekken dan de door de fabrikant, dan wel de leverancier aan MVG verstrekte garantie en
wordt derhalve zonodig door diens bepalingen beperkt.
3. Wederpartij dient MVG binnen 7 dagen na het moment waarop het gebrek is geconstateerd, althans had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk
gedetailleerd van de gebreken op de hoogte stellen. Voor zover MVG gehouden is het gebrek te herstellen, dient wederpartij haar een redelijke termijn te
vergunnen om daartoe over te gaan.
4. Wederpartij kan slechts een beroep op garantie doen, indien deze niet in gebreke is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van MVG.
5. Wederpartij komt geen beroep op garantie toe indien de gebreken geheel, dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig
gebruik, anders dan door MVG verricht, alsmede bij van buiten komende oorzaken als inductie-, bliksem-, brand-of waterschade. Voorts zal wederpartij geen
beroep op garantie kunnen doen, indien wederpartij MVG niet in staat heeft gesteld een eventueel gebrek te herstellen en zelf of door een derde werkzaamheden
heeft uitgevoerd, dan wel heeft doen uitvoeren of ingeval het geleverde gebruikt wordt voor andere doeleinden dan normale (bedrijfs)doeleinden. In al deze
gevallen vervalt een eventuele garantieverplichting van MVG voor zover deze mocht bestaan.
6. Indien achteraf blijkt dat wederpartij ten onrechte een beroep op garantie heeft gedaan, zullen de door MVG verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten
tegen bij MVG gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht bij wederpartij.
7. Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.
Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien MVG aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is wederpartij gehouden het aldus geleverde binnen 14
dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig aan MVG te retourneren. Indien wederpartij deze verplichting niet nakomt komen alle hieruit
voortvloeiende kosten voor haar rekening.
2. Indien wederpartij, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft
MVG het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten ter vervanging, op wederpartij te verhalen.
Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, behoudt MVG zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomt op grond van de Auteurswet.
2. Het is wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt, dan wel tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door MVG tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden,
etc., blijven eigendom van MVG, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
4. Alle door MVG eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., zijn uitsluitend bestemd
om door wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van MVG worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter
kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Indien wederpartij aan MVG informatiedragers, (elektronische) bestanden, software, etc., verstrekt, garandeert wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en/of
andere defecten.
6. MVG behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
7. Wederpartij vrijwaart MVG voor aanspraken van derden met betrekking tot de rechten van intellectueel eigendom op de door wederpartij verstrekte materialen
of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van MVG voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie, dan wel schade wegens
overschrijding van een termijn, is uitgesloten.
2. MVG is nimmer aansprakelijk voor schade die wederpartij en/of derden door of tengevolge van het handelen, dan wel nalaten van MVG ondervindt, tenzij de
schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MVG.
3. MVG is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een fout of tekortkoming die door of namens wederpartij en/of derden is veroorzaakt.
4. MVG is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade welke het gevolg is van het uitvallen van, het optreden van een storing in, of het anderszins niet of
onvoldoende functioneren van door haar bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of bewuste
roekeloosheid van MVG. Wederpartij is bij een storing, tenzij de storing te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MVG, te allen tijde gehouden de
overeengekomen vergoeding te betalen.
5. MVG is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage en onoordeelkundig en/of overmatig gebruik van het geleverde of door het
gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
6. Wederpartij vrijwaart MVG voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake schade die op enigerlei wijze is ontstaan op
grond van enig handelen of nalaten aan de zijde van MVG of door MVG aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen
aan enigerlei leveringsplicht ten behoeve van wederpartij.
7. MVG heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het
recht van MVG om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. beperken.
8. Indien MVG jegens wederpartij aansprakelijk is uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming bestaande uit een gebrek in de levering is MVG uitsluitend
gehouden het gebrek in de levering te herstellen, dan wel de gebrekkige levering te vervangen, zulks na keuze van MVG en zonder dat wederpartij daarbij
aanspraak kan maken op enige vergoeding.
9. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van MVG is zij in geval van een toerekenbare tekortkoming, zulks naar eigen keuze, enkel gehouden om: gebreken
te herstellen, vervangende programmatuur, zaken of onderdelen te leveren (doch enkel na terugontvangst van de gebrekkige programmatuur, zaken of
onderdelen), ontvangen factuurbedragen, dan wel reeds verzonden facturen te crediteren of een in overleg met wederpartij te bepalen financiële vergoeding te
voldoen.
10. Indien MVG gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen door MVG of anderszins, is de aansprakelijkheid van MVG te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurbedragen of tot aan de
som die aan de zijde van MVG in het voorkomend geval daadwerkelijk gedekt is door de verzekering, en wel de hoogste van voornoemde sommen. De beperking
tot maximale factuurbedragen geldt ook indien de dekking van de verzekeraar verloren gaat door toedoen van MVG.
11. MVG is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade indien de tekortkoming waaruit deze schade voortvloeit niet onverwijld nadat wederpartij de
tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan MVG is gemeld.
12. Herstel van gebreken geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.
13. Wederpartij is jegens MVG aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, alsmede aan derden betaalde
boetes en/of gegeven kortingen, die MVG, voor haar werkende personen of ondernemingen of enige andere derde, zal lijden of heeft geleden ten gevolge van een
aan wederpartij toe te rekenen tekortkoming.
14. Wederpartij is in het bijzonder aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit onjuistheden in het door wederpartij in het kader van de overeenkomst aan
MVG verstrekte gegevens en tekeningen, dan wel die voortvloeien uit gebreken in de door wederpartij zelf uit te voeren werkzaamheden of die in opdracht van
wederpartij door derden zijn uitgevoerd.
15. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen –benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst –ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt
wederpartij de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, van welke aard dan ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en
gereedschappen, zoals brand, diefstal, waterschade of molest, zulks onverminderd de bevoegdheid van wederpartij om aan te tonen dat één en ander het gevolg
is van grove nalatigheid aan de zijde van MVG.
Artikel 20 Overmacht
1. Indien MVG door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur
zolang de situatie van overmacht aanhoudt.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MVG onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk, dan wel blijvend
verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor rekening van MVG behoort te verblijven. Ondermeer, doch
niet uitsluitend, zullen als overmachtsituaties gelden: belemmering veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde (inter)nationale
(overheid)instanties, oorlog, terreur, onrust en daarmee gelijk te stellen omstandigheden, gebrek aan de grondstoffen, stakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades
of embargo’s, stroomstoringen en/of storingen in communicatielijnen, brand, ontploffing, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen van MVG, waterschade of
natuurrampen en indien de leveranciers van MVG hun verplichtingen niet nakomen waardoor MVG niet in staat is om na te komen, alsmede iedere andere situatie
waarop MVG geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
3. MVG is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of verliezen van wederpartij of derden indien deze schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband
houdt met de overmachtsituatie aan de zijde van MVG, waaronder, doch niet uitsluitend, diefstal van apparatuur en andere zaken door MVG te leveren, dan wel te
verzorgen.
Artikel 21 Ontbinding overeenkomst
1. Behoudens het bepaalde in de wet is wederpartij in de hierna te noemen gevallen van rechtswege in verzuim en is MVG gerechtigd om zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten indien wederpartij één of meer van haar verplichtingen voorvloeiende uit de
overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, ongeacht de aard of omvang van de tekortkoming of de betekenis daarvan, dan wel indien wederpartij in staat van
faillissement wordt verklaard, aan wederpartij (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, wederpartij wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering
Natuurlijke Personen, het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of indien wederpartij conform hetgeen bepaald in de wet onder curatele of haar vermogen
geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, dan wel indien er een tot voornoemde gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend.
2. De na de ontbinding ontstane vordering van MVG op wederpartij, waaronder de vordering tot schadevergoeding, is terstond en geheel opeisbaar.
Artikel 22 Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld, dan wel als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak MVG gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derde te verstrekken, en MVG zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht
van verschoning, is MVG niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen overeenkomsten met buitenlandse wederpartijen, is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, nadere overeenkomsten of deze voorwaarden, is de rechter te Utrecht
bevoegd.
Artikel 24 Slotbepalingen
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Midden Nederland.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. De voorwaarden die van toepassing zijn, is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst.
Nieuwegein, 9-februari 2011
                        Home    |    Over MVG    |   Nieuws   |    Referenties   |   Partners    |   Links  |    Persberichten   |   Contact